God mobilitet kræver mere samarbejde og skarpere prioritering

Business Region Aarhus nedsatte i 2015 en Mobilitetskommission, der har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for den overordnede mobilitet i den østjyske byregion og komme med anbefalinger til udvikling af det sammenhængende trafiksystem og til den overordnede trafikale infrastruktur på kortere og længere sigt.

Kommissionen anbefaler, at man skaber et langt bedre samarbejde mellem alle aktører med henblik på at kunne planlægge det samlede mobilitetssystem i sammenhæng. Mobilitetskommissionens arbejde bygger på 4-trins princippet, hvor man:

  • først søger at begrænse transportbehovet gennem fysisk planlægning,

  • dernæst arbejder for at ændre folks transportvaner og valg af transportmiddel, 

  • endvidere udnytter den eksisterende infrastruktur bedre

  • og endeligt udbygger infrastrukturen.

Når man skal prioritere mellem anlægsprojekter er det efter Mobilitetskommissionens opfattelse vigtigt at inkludere de samfundsøkonomiske effekter af investeringerne og herunder bl.a. vurdere, hvilke investeringer, der giver det største afkast i form af vækst og udvikling i de berørte områder.

Mobilitetskommissionen består af de 12 kommuner i Business Region Aarhus samt tre eksperter.

En af eksperterne, der har deltaget i arbejdet er Branchedirektør, Michael Svane fra DI, som udtaler:

”Jeg finder det vigtigt, at kommissionen fokuserer på det samlede mobilitetssystem. Man ser for ofte at indsatsen ikke er koordineret ordentligt mellem de lokale og de statslige initiativer og investeringer. For erhvervslivet er det særligt vigtigt, at vejnettet byder på god fremkommelighed, og i den Østjyske område er det særligt udbygning af E45, der trænger sig på. Men en god kollektiv trafik er også vigtigt for erhvervslivet, for den sikrer at medarbejderne kan komme let på arbejde. IT teknologier bør anvendes langt mere til at optimere og informere brugerne af mobilitetssystemet.”

Kommissionen har analyseret trafikstrømme i Business Region Aarhus og set på, hvor den kollektive og vejtrafikken trafik har styrkepositioner, og hvor man givetvis kan give kunderne et bedre tilbud ved at optimere systemet på tværs af aktørerne. Kommissionen peger på små og lokale problemer som fx er på vejnettet, hvor det kommunale og det statslige vejnet møder hinanden. Ved at koordinere indsatsen mener kommissionen at man med få midler kan sikre en langt bedre trafikafvikling på trængselspletter typisk ved motorvejsafkørsler.

Kommissionen peger også på større infrastrukturinvesteringer som udvidelse af E45. Kommissionen har tidligere peget på, at E45 har et meget pressende behov for et tredje spor. Sådan er det fortsat.

Kommissionen har været optaget af at se på hvad fremtiden kan bringe af nye teknologier på transportområdet. Derfor har man drøftet chaufførløse biler og en langt bedre anvendelse af IT til at optimere trafikafvikling i samlede systemer, og også at integrere deleøkonomiske løsninger i mobilitetssystemet.

Stadsdirektør Niels Højberg, som er formand for kommissionen:

”Vi vil gerne bruge teknologierne til at skabe et langt bedre tilbud til borgere og erhverv i Business Region Aarhus. Vi vil for eksempel arbejde videre med at skabe en mobilitets app, hvor vi samler realtidsdata om alle transportformer inklusive deleløsninger, således at vi giver den helt optimale information til borgerne om deres rejsemuligheder. Vi har nu et godt udgangspunkt for et langt stærkere samarbejde om god og smart mobilitet i byen. Det er vigtigt for at fortsætte væksten i vores område. 

Den østjyske Mobilitetskommission afleverer nu rapporten til de 12 kommuner i Business Region Aarhus, og herefter vil den blive politisk behandlet i kommunerne.