En fortsat gunstig udvikling i Østjylland nødvendiggør en byudvikling hvor der skal samarbejdes, udvikles og koordineres på tværs af kommunegrænserne. Der vil i højere grad skulle anlægges et helhedsperspektiv og ses bort fra snævre lokale hensyn i planlægningen af byudviklingen. Kommunerne i Business Region Aarhus samarbejder med afsæt i en fælles vision og planprincipper.

Fælles vision

Visionen er, at udviklingen i den overordnede fysiske planlægning i Business Region Aarhus understøtter, at byregionen i 2040 er en af Nordeuropas mest dynamiske byregioner med en effektiv infrastruktur, en bæredygtig realisering af byregionens potentialer og en vedvarende stærk vækst i befolkning og arbejdspladser.

Læs mere om principperne for plansamarbejde i Business Region Aarhus herunder.

Sammenhængende planlægning

Nationale, regionale og lokale investeringer i infrastruktur og kommunernes individuelle og samlede planlægning skal understøtte hinanden på tværs af kommunegrænserne, så byregionens fysiske planlægning kan underbygge områdets hastige vækst i arbejdspladser og bosætning.

Attraktive lokaliseringsmuligheder

Helhedsorienteret planlægning på tværs af kommunegrænserne skal sikre, at der til hver en tid er attraktive lokaliseringsmuligheder for erhvervsliv, uddannelsestilbud og et boligudbud, der kan imødekomme alle borgeres boligbehov. Som led heri skal der sikres digital udvikling i alle dele af byregionen samt udarbejdes et grundlag for, at kommuner i Business Region Aarhus, der ikke har mulighed for at anvise egnet lokalisering til en virksomhed, får grundlag for at henvise til en egnet lokalitet et andet sted i byregionen.

Stærke infrastrukturelle knudepunkter

Der skal skabes gode rammer for, at flere mennesker kan bo, arbejde eller studere nær stationer eller trafikale knudepunkter med henblik på at forbedre mobiliteten. Det skal sikres, at tilgængeligheden til disse knudepunkter bliver let og ubesværet, herunder, at omstigning og omlastning mellem forskellige transportformer er attraktiv og effektiv.

Samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelse

Gennem en strategisk planlægning for særlige erhvervsklynger, skal der skabes gode forudsætninger for et øget samarbejde mellem virksomheder og de regionale uddannelsesinstitutioner. I utidssvarende og centralt beliggende erhvervsområder kan der fx skabes rammer for regionale uddannelsesinstitutioner og nye erhvervstyper, der kan integreres i områderne og bidrage positivt til bylivet.

Grønne planløsninger

Grønne og bæredygtige planløsninger, der dels imødekommer miljø- og klimaudfordringer og dels sikrer let adgang til områdets natur- og kulturaktiver, er en vigtig forudsætning for en stærk byregion fremover. Byregionen vil med en grøn profil både styrkes som attraktivt bo- og levested og skabe robuste fysiske rammebetingelser for fortsat vækst.

Udvikling af de enkelte bysamfunds styrker

Planlægning på tværs af kommunegrænserne og den lokale planlægning skal understøtte og udvikle de enkelte bysamfunds styrker med henblik på at tiltrække flest mulige borgere, virksomheder og turister til byregionen samlet set.