Den internationale konkurrence mellem vækstregioner og byområder bliver hårdere. Derfor må byerne danne netværk imellem sig og sammen skabe kritisk masse; både i forhold til befolkning, arbejdskraft og erhvervsmæssige styrker. Det øger evnen til udvikling, vækst og tiltrækning af investeringer.

Byerne i Østjylland låner størrelse af hinanden. På den måde får alle byerne flere funktioner, flere arbejdspladser og en større arbejdsstyrke. Det har værdi for østjyderne, for virksomhederne, for kommunerne – og for hele landet. Østjylland låner også størrelse af den omgivende verden. Østjylland samarbejder, inspirerer og lader sig inspirere internationalt i relationer, som skaber gensidig vækst, udvikling og synergi, så en internationaliseret verden bliver en ressource.

Østjylland er et stærkt sammenhængende arbejdskraftområde. Sammen med erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer udvikler vi løsninger på udfordringer, rydder forhindringer af vejen, øger vores erhvervsmæssige styrker og skærper konkurrenceevnen. Både nationalt og internationalt.

Østjylland arbejder for hele Danmark ved at udbygge positionen som det mest toneangivende danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet.

VI HAR 5 PEJLEMÆRKER FOR ØJE:

Pejlemærke 1: International konkurrenceevne og eksport  

Vækst og arbejdspladser understøttes med afsæt i eksisterende og nye erhvervsmæssige styrker for at øge den internationale konkurrenceevne og eksporten. Fokus er på:

 • Deling og udvikling af digitale løsninger inden for industrien
 • Positionering af Østjylland som international fødevarehub
 • Synergi mellem stærke økosystemer inden for de kreative erhverv
 • Samarbejde mellem brancher, virksomheder, videninstitutioner og myndigheder inden for klima og miljø

Pejlemærke 2: Viden- og teknologiintensive virksomheder

Overførsel af viden styrkes i partnerskab med erhvervsliv og videninstitutioner. Fokus er på:

 • Øget antal iværksættere, herunder vækstiværksættere

Pejlemærke 3: Rammevilkår for et stærkt erhvervsliv

Erhvervslivets konkurrenceevne understøttes gennem adgang til god infrastruktur og velkvalificeret arbejdskraft. Fokus er på:

 • vedtagelse af anlægslov og nødvendige bevillinger til udvidelse af Østjyske Motorvej E45 på hele strækningen fra Vejle til Randers inden 2020.
 • midtjyske motorvej som et godt supplement til det eksisterende motorvejsnet på længere sigt.
 • øvrige infrastrukturprojekter, f.eks. Rute 26, jf. ’Det regionale indspil til strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013’ fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.
 • Øget arbejdsstyrke med tiltag ift. reduktion af dimittendledighed, synliggørelse af voksenlærlingeordning, initiativer ift. modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft – i første omgang primært fokus på ægtefælle/partnerjobs – samt øget optag af unge på erhvervsuddannelserne og tilstrækkeligt udbud af praktikpladser.

Pejlemærke 4: Internationalt kendskab til østjysk liveability og karriereveje

Samarbejdspartnere styrkes gennem markedsføring og branding, så uddannelsesinstitutioner tiltrækker unge, virksomheder tiltrækker arbejdskraft, erhvervsmæssige styrkepositioner og arbejdskraft tiltrækker virksomhedsetableringer og destinationer/events tiltrækker turister. Fokus er på:

 • Tiltrækning af international velkvalificeret arbejdskraft og studerende
 • Østjylland som en stærk turismedestination
 • Gastronomi som katalysator for øgede aktiviteter inden for turisme, kultur og fødevarer
 • Events og fortællinger om erhvervsmæssige styrker

Pejlemærke 5: Bæredygtigt og sammenhængende bynetværk  

Fordele og ulemper ved Den østjyske millionby som netværksby afdækkes mhp. at styrke Den østjyske millionby som et bæredygtigt og sammenhængende bynetværk. Fokus er på:

 • Udarbejdelse af en national vækst- og udviklingsplan for by- og landskabsudviklingen i det østjyske bybånd fra Kolding til Randers.
 • Etablering af større testområder med Mobilitet som en Service (MaaS), der med nye teknologier skal give borgerne bedre og mere sammenhængende mobilitet på tværs af individuel og kollektiv trafik samt dele- og flowordninger.
 • Udvikling af digitale byløsninger

Vores pejlemærker udmønter sig i en række konkrete initiativer. Du kan se status på vores projekter her: